اسامی تیم بانوان

زهرا سوخته سرایی تینا عیساییان نیکو فتاحیان نیلوفر مظاهری ریحانه باقری نیلوفر مفیدی یاسمن محمدی مریم حبیبی زاده شیدا شجاعی شادی عبدالوند شیما خوش آیین سارینا یوری   نازنین امید…

قوانین انجمن

بسمی تعالی اساسنامه انجمن هواداران بسکتبال گرگان فصل اول کلیات ماده 1: انجمن هواداران بسکتبال گرگان در این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده میشود، تشکیلاتی سراسری همکف قرار دارد. ماده…