جدول لیگ برتر بانوان

جدول لیگ برتر 1398 بانوان

گروه الف ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز1بانوان شهر گرگان1091753549204192نامی نو اصفهان1082678524154183آسمان سترگ سپهرداد1064726741-15164پاز تهران1055647686-39155شکلی تهران1028601693-92126ستاد شرکت ملی گاز تهران10010495707-21210 گروه ب ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز1گروه بهمن تهران10100864479385202بانوان پالایش نفت…