ثبت قرارداد سه بازیکن در روز چهار شنبه

کیوان ریاعی و احمد بوستانیان از بازیکنان فصل قبل شهرداری گرگان قراردادشان را با شهرداری گرگان تمدید کردند.

همچنین اشکان جعفری ،بازیکن جوان و آینده دار فصل قبل نیروی زمینی به شاگردان مهران شاهین طبع اضافه شد.

اخبار تکمیل میشود…