به کوری حسودان بسکتبال گرگان

 

 به کوری چشم حسودان و دشمنان بسکتبال گرگان ، قلعه عقابها ، گورستان گنجشک ها خواهد شد

همانطوریکه در طول ۲ سال گذشته ، مدیریت خوب و تصمیمات و تدابیر آقای دکتر دادبود در جهت موفقیت و قرار گرفتن گرگان بر بام بسکتبال ایران به همگان ثابت شد و گرگان به جهنم مدعیان تبدیل گردید ، امیدواریم باری دیگر قلعه عقابها به کابوس سایر تیم ها تبدیل شود . با توجه به شناختی که از ایشان داریم که همیشه رضایت شهروندان و شادی دل هواداران دل سوخته بسکتبال برایشان مهم بوده ، اعتقاد قلبی داریم و باور داریم که امسال هم در زمان مقتضی با فراهم شدن شرایط احقاق حق و احترام ویژه به بسکتبال گرگان ، به میدان باز خواهیم گشت و طبق فرمایش ایشان ؛ گرگان پایتخت بسکتبال ایران است و پایتخت نشینان به احترام قدمت بسکتبال گرگان باید ایستاده کلاه خود را بر دارند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.