اسامی داوران

سال تولد درجه داوری نام ونام خانوادگی ردیف
1355 بین المللی اکبر مومنی 1
1359 بین المللی محمد رجبی 2
1359 ملی شهاب علی اصغری 3
1366 ملی علی گودرزی 4
1368 ملی محمد سیدحسینی 5
1365 یک محمد مهدی نجات نعمت 6
1371 یک پیمان کتولی 7
1367 یک عرفان گرزین 8
1365 یک هادی مرادیان 9
1377 سه کیانوش کیانی 10
1367 سه رضا کیانی 11
1380 سه محمد تاجیک 12
1379 سه عباسعلی پاداش 13
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.