اسامی تیم بانوان

زهرا سوخته سرایی تینا عیساییان نیکو فتاحیان نیلوفر مظاهری
ریحانه باقری نیلوفر مفیدی یاسمن محمدی مریم حبیبی زاده
شیدا شجاعی شادی عبدالوند شیما خوش آیین سارینا یوری
 
نازنین امید دزیانی نوشین بهرامی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.